Home » หลับไม่ตื่น by Raymond Chandler
หลับไม่ตื่น Raymond Chandler

หลับไม่ตื่น

Raymond Chandler

Published
ISBN :
Paperback
240 pages
Enter the sum

 About the Book 

นิยายชุดนักสืบฟิลิป มารโลว — ลำดับที 1ผลงานของนักเขียนรหัสคดีบู ผูสรางตนแบบอันไรเทียมทานนวนิยายเรืองแรกของเรยมอนด แชนดเลอร ไมเพียงแตมีฐานะเปนหนึงในนวนิยายรหัสคดียิงใหญทีสุดแหงศตวรรษที 20 หากยังเปนหนึงในผลงานรอยแกวทียอดเยียมอยางแทจริงในบรรดาวรรณกรรมทัMoreนิยายชุดนักสืบฟิลิป มาร์โลว์ — ลำดับที่ 1ผลงานของนักเขียนรหัสคดีบู๊ ผู้สร้างต้นแบบอันไร้เทียมทานนวนิยายเรื่องแรกของเรย์มอนด์ แชนด๎เล่อร์ ไม่เพียงแต่มีฐานะเป็นหนึ่งในนวนิยายรหัสคดียิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 หากยังเป็นหนึ่งในผลงานร้อยแก้วที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงในบรรดาวรรณกรรมทั้งมวลของสหรัฐอเมริกา น้อยคนนักที่อ่านจบแล้วจะไม่ยอมรับว่า หลับไม่ตื่น ไม่ใช่งานวรรณกรรมและงานศิลปะชิ้นเอก ควบคู่ไปกับการเป็นนิยายสืบสวนที่ให้ความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์แบบแชนด๎เล่อร์เป็นนนายภาษา ถ้อยคำและวลีที่เขาเลือกใช้คมชัดไม่ขาดไม่เกิน ช่ำชองทั้งบทพูดบทบรรยายฉากสถานที่และเหตุการณ์ สำนวนลีลาของเขาไม่เพียงสร้างความประทับใจต่อผู้อ่าน แต่ยังมีอิทธิพลต่อนักเขียนคนอื่นๆ ทั้งในยุคเดียวกันและยุคต่อๆ มา